من برای همه چیزهایی که از شما آموخته ام بسیار سپاسگزارم. شما به خاطر همه حمایت هایی که از من کردید از من سپاسگزارم.